Udostępnij
2023-11-22

Oznakowanie CE na ŚOI

Czy oznakowanie CE jest obowiązkowe? W Europie wszystkie produkty objęte regulacją  europejską (rozporządzeniem lub dyrektywą) muszą być oznakowane znakiem CE (European Conformity). W przypadku środków ochrony indywidualnej rozporządzenie UE 2016/425 (wcześniej dyrektywa 89/686/WE) określa zasady produkcji i wprowadzania do obrotu ŚOI  chroniących przed upadkiem z wysokości.

Różnica między dyrektywą a rozporządzeniem
Rozporządzenie to prawo wspólnotowe, które ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w Unii Europejskiej. Jest stosowane bezpośrednio, tak jak  zostało napisane. Dyrektywa musi zostać wdrożona przez samo państwo członkowskie. Innymi słowy jest implementowana. Oznacza to, że państwo ma swobodę wyboru środków, za pomocą których będzie wdrażać prawo. Musi wdrożyć dyrektywę w określonym terminie.

 

Jaki jest cel oznakowania CE?

Oznakowanie CE odzwierciedla zobowiązanie producenta do przestrzegania przepisów europejskich i jest obowiązkowe w przypadku wprowadzania produktu na wspólny rynek. Nie oznacza ono, że produkt pochodzi z Unii Europejskiej. Pozwala na wprowadzanie produktu na rynek i sprzedaż w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej.

unia

 

W jaki sposób producenci ŚOI uzyskują prawo do umieszczania oznakowania CE na swoich produktach?

Dla uzyskania oznakowania CE, środki ochrony indywidualnej muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu UE 2016/425.
Wymagania te obejmują takie aspekty produktu, jak ergonomia, komfort, bezpieczeństwo, waga i wytrzymałość, chociaż nie podają żadnych konkretnych wartości. Normy zharmonizowane określają z większą precyzją wszelkie wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne, a także informacje / oznaczenia, jakie muszą być powiązane z produktem. Każda norma obejmuje dobrze zdefiniowany zakres zastosowania.

Norma zharmonizowana jest normą, która zapewnia domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu UE 2016/425.

Istnieją dwa przypadki dotyczące ŚOI:

 

 PRZYPADEK 1 

ŚOI o zakresie zastosowania objętym jedną lub większą liczbą istniejących norm zharmonizowanych

  

PRZYPADEK 2

ŚOI o charakterystyce lub zakresie zastosowania nieobjętym żadną normą.

W obu przypadkach producent angażuje niezależną jednostkę notyfikowaną do przeprowadzenia oceny typu UE. Ta ocena stanowi upoważnienie do stosowania oznakowania CE

 

 

Co to jest ocena typu UE?

Ocena typu UE jest częścią procedury oceny zgodności, w ramach której jednostka notyfikowana ocenia projekt techniczny ŚOI w celu zweryfikowania i poświadczenia, że spełnia on  wymagania wszystkich obowiązujących przepisów.

PRZYPADEK 1

ŚOI jest zgodny z istniejącymi normami.

Ocena typu UE opiera się na zgodności z wymaganiami norm, które produkt ma spełniać.

 

harnais3

 

AVAO BOD FAST wersja międzynarodowa: Uprząż stabilizująca, chroniąca przed upadkiem z wysokości oraz do pracy w zwisie (EN 361, EN 358, EN 813).

PRZYPADEK 2

ŚOI nie spełnia (lub spełnia tylko częściowo) normy zharmonizowanej.
Może się to zdarzyć na przykład, gdy produkt jest przeznaczony do nowego zastosowania, które nie jest jeszcze objęte istniejącymi normami lub jeśli funkcje produktu są objęte kilkoma różnymi normami bez pełnej zgodności z którąkolwiek z pojedynczych norm.  Producent przedkłada jednostce notyfikowanej specyfikację techniczną w celu określenia szczegółowych wymagań (np. testy lub informacje techniczne) w ramach istniejących norm lub poza nimi. Jednostka notyfikowana bada i zatwierdza przedstawione specyfikacje techniczne.

Ocena typu UE opiera się w takim przypadku na zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu UE 2016/425, a także ze szczegółowymi wymaganiami zatwierdzonymi przez jednostkę notyfikowaną.

ZIGZAG2

ZIGZAG: mechaniczny prusik do arborystyki

Nie istnieje norma który obejmowałby takie urządzenie jak ZIGZAG. Funkcje przyrządu ZIGZAG odpowiadają jednocześnie normom przyrządów zaciskowych, zjazdowych, ze szczególnym uwzględnieniem użycia liny podwójnej.

Powyższe przyrządy są objęte normą EN 12841, która definiuje trzy typy:

  •     Typ A – przyrządy autoasekuracyjne
  •     Typ B – przyrządy zaciskowe
  •     Typ C – przyrządy zjazdowe

Dla dopuszczenia przyrządu ZIGZAG, jednostka notyfikowana odpowiedzialna za certyfikację postanowiła zastosować najodpowiedniejsze protokoły badań dla przyrządów typu B i C, określone w niniejszej normie.

Testy działania i wytrzymałości z normy EN 12841: 2006 przeprowadzone dla certyfikacji ZIGZAG:

  •     Wszystkie testy przeprowadzono w konfiguracji z liną podwójną, zgodnie z zaleceniami opisanymi szczegółowo w instrukcji użytkowania produktu, stosując dwie różne liny o minimalnej i maksymalnej średnicy, jak wskazano na urządzeniu (lina EN 1891 typu A, 11,5 mm i 13 mm).
  •     Testy funkcjonowania po wystawieniu na działanie wilgoci, ciepła (+ 50 ° C) i zimna (-30 ° C) (wymaganie: ślizganie urządzenia na linie poniżej 300 mm).
  •     Testy blokowania na linie (urządzenia typu C) przez 3 minuty pod obciążeniem 3 kN (wymaganie: ślizganie urządzenia na linie mniejsze niż 300 mm).
  •     Testy wytrzymałości statycznej (urządzenia typu C) (wymaganie wytrzymałościowe 12 kN, podwyższone do 15 kN dla ZIGZAG).
  •     Testy wydajności dynamicznej (urządzenia typu B i C): upadek ciężaru 140 kg z wysokości 1 metra na 1 metrze liny + 1 metrowa lonża z liny dynamicznej (wymóg: masa nie jest zwolniona + pomiar wytrzymałość resztkową poniżej 3 kN przez 3 minuty).
  •     Pomiar zdolności do regulowania prędkości zjazdu poniżej 2 m / s bez uszkodzenia liny (urządzenia typu C); test przeprowadzony dla 100 kg i 140 kg.
  •     Pomiar wzrostu temperatury części metalowych podczas zjazdu z obciążeniem (urządzenia typu C) (brak części rozgrzanych do temperatury powyżej 48 °C mających kontakt z użytkownikiem – więcej informacji w instrukcji obsługi).

(Uwaga: testy certyfikacyjne są przeprowadzane przez laboratorium niezależne od jednostki notyfikowanej, która wydaje certyfikat oceny typu UE. Podczas opracowywania produktu Petzl przeprowadził wiele dodatkowych testów we własnym zakresie.)

Zapisz się
do newslettera

Podaj swój adres e-mail i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.