Ważność certyfikatów kontrolerów ŚOI


Ważność certyfikatów kontrolerów ŚOI chroniącego przed upadkiem z wysokości


Certyfikat osoby kompetentnej w zakresie okresowej kontroli Środków Ochrony Indywidualnej przed upadkiem z wysokości wynosi 3 lata licząc od dnia następującego po zdanym egzaminie. Przykład: egzamin w dniu 15 maja 2020 r., data ważności certyfikatu 15 maj 2023 r.

Przed upływem tego terminu należy odnowić uprawnienia. Celem szkolenia weryfikacyjnego jest uaktualnienie wiedzy i umiejętności kontrolera. Szkolenie weryfikacyjne kończy się egzaminem. Po odbyciu szkolenia weryfikacyjnego, uczestnik otrzymuje certyfikat ważny na kolejne 3 lata licząc od dnia następującego po zdanym egzaminie. 

Przed upływem kolejnych 3 lat należy ponownie odnowić uprawnienia. 

W przypadku utraty ważności certyfikatu jeżeli termin nie przekroczył 3 miesięcy, kandydat może podejść do szkolenia weryfikacyjnego. Uwaga: 3 miesiące liczone są dzień miesiąca do dnia 3 miesiąca później. Przykład: 12 stycznia do 12 kwietnia. Nie ma znaczenia ilość dni w danym miesiącu.

W przypadku przekroczenia terminu 3 miesięcznego do odnowienia uprawnień wymagane jest ponowne ukończenie kursu podstawowego. 

Pytanie: - Skąd wynika 3 letni okres ważności certyfikatów?
Odpowiedź: - Z powodu braku szczegółowych uregulowań prawnych w tym zakresie, okres 3 lat został ustalony subiektywnie przez Petzl. Za podstawę przyjęto inne podobne uprawnienia kwalifikacyjne. Odnawialność certyfikatów pozwala na spełnienie wymogu posiadania przez kontrolera aktualnej wiedzy, która jest wymagana w definicji osoby kompetentnej do przeprowadzania kontroli okresowych ŚOI.

Pytanie: - Czy osoby, które ukończyły kurs kontrolera i otrzymały certyfikat bezterminowo również muszą przechodzić szkolenie weryfikacyjne?
Odpowiedź: - Tak. Do końca 2018 r. certyfikaty było wystawiane w oparciu o wymagania prawne wynikające z Dyrektywy 89/686/EWG. Od 2019 r. z uwagi na wprowadzenie Rozporządzenia 2016/425 zmieniły się podstawy prawne. Na szkoleniach prowadzonych do końca 2018 r. uczestnicy byli informowani, że uprawnienia, które otrzymują są bezterminowe ale wymagają ich weryfikacji co jakiś czas, który nie był określony. Byli informowani również, że „bezterminowość” uprawnień może ulec zmianie w wyniku zmiany przepisów niezależnej od Petzl. Tak też się stało. Informacja o tym fakcie była rozsyłana drogą elektroniczną oraz była umieszczona na naszej stronie. Osoby, które do tej pory nie odnowiły uprawnień wydanych bezterminowo, do weryfikacji ich muszą podejść do kursu podstawowego.

Pytanie: - Czy w przyszłości czasookres ważności certyfikatów może ulec zmianie?
Odpowiedź: - Tak. Czasookres może zostać zarówno skrócony jak i wydłużony jeśli zmianie ulegną podstawy prawne. 

Pytanie: - Od kiedy obowiązują wyżej wymienione zasady?
Odpowiedź: - Od 22 grudnia 2022. Do tego czasu trwa okres przejściowy, w trakcie którego kontrolerzy mogą uporządkować status swoich uprawnień.