Informacja o szkoleniu i warunki uczestnictwa


Informacje o szkoleniu Kontrola Środków Ochrony Indywidualnej:

Koszt szkolenia wynoszący 1230,00 zł brutto obejmuje udział w kursie oraz jeden posiłek w ciągu dnia w przerwie między wykładami. Rezerwację noclegów uczestnicy szkolenia wykonują we własnym zakresie. Potwierdzeniem zgłoszenia do udziału w szkoleniu będzie dokonanie pełnej wpłaty w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany termin decydować będzie kolejność wpłat. Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu - 5 osób.

Zajęcia będą się odbywały przez trzy pełne dni. Rozpoczęcie zajęć o godzinie 9:00 (chyba, że zostanie to ustalone inaczej) Uczestnicy zapoznają się teoretycznie i praktycznie z zagadnieniami związanymi z użytkowaniem ŚOI oraz z procedurami kontrolnymi. Zakres tematów i dostarczonych uczestnikom materiałów będzie kompatybilny z wytycznymi Petzl. Szkolenia zakończone będą egzaminem teoretycznym i praktycznym, przeprowadzonym zgodnie z systemem Petzl.

Wymagania względem potencjalnych uczestników szkolenia znajdują się poniżej

Zgłoszenie na szkolenie ŚOI należy wysłać na adres info@amc.com.pl oraz jwrzak@gmail.com

Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w wyznaczonym terminie (bez uprzedniego kontaktu z nami), będą zobowiązani do ponownej wpłaty kwoty za szkolenie, jeśli zgłoszą się w innym terminie.

Miejsce szkolenia:
PHU AMC sp.j
Mników 389
32-084 Morawica
tel: 605 491 309 (w godzinach pracy firmy)

Koszt: 1230 zł (brutto)
Rachunek bankowy
BNP Paribas Bank Polska S.A.
80 1750 1048 0000 0000 0140 4369
(przelew z dopiskiem „szkolenie SOI + termin szkolenia”)


Warunki uczestnictwa

Warunek nieprzekraczalny uczestniczenia w szkoleniu to wykazanie się praktyką/czynnym uprawianiem aktywności linowych w zakresie, jaki prowadzący szkolenie uznają za wystarczający. Kandydaci niespełniający takiego warunku nie zostaną dopuszczeni do szkolenia. Udział w kursie nie jest równoznaczny z otrzymaniem certyfikatu upoważniającego do kontroli ŚOI Petzl. Decyduje o tym pozytywny wynik egzaminu w trzecim dniu kursu.

Test/egzamin i warunki zaliczenia szkolenia:

Zaliczenie będzie dwuczęściowe:

• Test pisemny: krótki, wstępny oraz test szerokiego wyboru.
Egzekwowana będzie wiedza zdobyta podczas wykładów, dostarczona w postaci materiałów szkoleniowych podczas szkolenia (praca własna uczestników szkolenia po wykładach kursowych )oraz wiedza praktyczna uczestników/kandydatów na kompetentnych kontrolerów.
Test pisemny – 45 minut.
• Egzamin praktyczny: kontrola 16 - 18 elementów ŚOI.
Test praktyczny – 3 godz.


Test pisemny nie zostanie zaliczony, jeśli wykaże niedostateczną wiedzę kandydata, wynikającą z braku praktyki.

Test praktyczny nie zostanie zaliczony, jeśli potencjalny kontroler przekroczy dopuszczalny limit błędów:

• zakwalifikowanie sprzętu zagrażającego zdrowiu i życiu jako dopuszczony do użytkowania jestrównoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu,
• dopuszczalne są w sumie 3 pomyłki: zakwalifikowanie sprzętu do wycofania jako sprzęt dodalszego użytkowania, jeśli nie zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz zakwalifikowanie sprzętudo obserwacji lub użytkowania jako sprzęt do wycofania.

Jeśli oba testy zostaną zaliczone, uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego kompetencje. Jeśli uczestnik nie zaliczy jednego lub obu testów, będzie mógł zdawać w innym terminie.Jeśli uczestnik nie zaliczy testu z powodu ewidentnych braków w wiedzy praktycznej, ponowne przystąpienie do egzaminu będzie możliwe dopiero po wykazaniu się dodatkowym stażem w zakresie praktyk linowych. Wyniki testów zostaną ogłoszone po zakończeniu szkolenia.

Na stronie www.amc.com.pl  zostanie zamieszczona lista osób, które zdały egzamin czyli autoryzowanych do kontroli SOI Petzl.