Rozporządzenie UE w sprawie ŚOI

            Nowe rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie ŚOI: co się zmieniło?

Nowe rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie ŚOI: co się zmieniło?


30-letnia dyrektywa w sprawie ŚOI 89/686 została zastąpiona rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425. Poniższe pytania i odpowiedzi zawierają więcej informacji na temat skutków i harmonogramu zmian.

Dlaczego ta zmiana?

Dyrektywa ma prawie 30 lat, a rynek środków ochrony indywidualnej bardzo się zmienił od tego czasu. Konieczne było zatem zaktualizowanie tekstu dyrektywy, aby dostosować się do zmian na rynku. Zmiana ta pozwala lepiej zdefiniować role i obowiązki wszystkich osób zaangażowanych na tym rynku: producentów, importerów, dystrybutorów i jednostki notyfikowane.

Jaka jest różnica między dyrektywą a rozporządzeniem?

Rozporządzenie jest prawem wspólnotowym, które ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w Unii. Jest bezpośrednio stosowane tak jak zostało napisane. Dyrektywa musi zostać wdrożona przez samo państwo członkowskie. Innymi słowy, jest implementowana. To oznacza, że państwo ma swobodę wyboru środków, za pomocą których będzie wdrażać prawo. Musi wdrożyć dyrektywę w określonym terminie.

Jakie są główne zmiany?

 •   Bardziej precyzyjne określenie ról i obowiązków różnych podmiotów gospodarczych w celu dostosowania się do zmian na rynku.
 •  Jaśniejsze definicje różnych kategorii ŚOI (I, II i III). Ponadto ważność certyfikatów typu UE jest ograniczona do 5 lat: w ten sposób produkt jest ponownie oceniany i testowany w razie potrzeby co 5 lat, w zależności od zmian w normach.
 •  Nowe wymagania dotyczące oznakowania i informacji, które należy podać w instrukcji użytkowania (patrz następny akapit).

W jaki sposób produkt wykazuje zgodność z nowym rozporządzeniem?

Rozporządzenie ma nowe wymagania dotyczące oznakowania i informacji dostarczanych użytkownikowi:

•  Oznaczenia:

- Adres producenta musi pojawić się na produkcie lub na instrukcji lub opakowaniu, jeśli brakuje miejsca.
- W przypadku produktów, które się starzeją (tekstylne / kaski),  na produkcie i opakowaniu należy nanieść datę produkcji (miesiąc / rok). Uwaga: numer seryjny Petzl zawiera również datę produkcji. Może istnieć kilka miesięcy różnicy między tymi dwoma datami (na opakowaniu i na produkcie). Datę, którą należy brać pod uwagę podczas kontroli środków ochrony indywidualnej to miesiąc / rok produkcji. Różnica ta wynika z naszego wewnętrznego procesu produkcyjnego.

•  Instrukcja użycia:

- Musi opisywać zagrożenie, przed którym produkt ma chronić.
- Musi się odnieść do rozporządzenia ŚOI 2016/425.
- Musi zawierać  adres strony internetowej, na której można znaleźć deklarację zgodności.

 

Jaki jest harmonogram wdrożenia?

•  Realizacja rozpoczęła się 21 kwietnia 2018:
Data, po której można ubiegać się o zgodność z rozporządzeniem.

•  Od 21 kwietnia 2018 do 21 kwietnia 2019:
Okres przejściowy, w trakcie którego możliwa jest sprzedaż produktów zgodnych z dyrektywą lub rozporządzeniem.

•  Po 21 kwietnia 2019:
Nasi dystrybutorzy i sprzedawcy mogą sprzedać pozostały zapas produktów zgodnych z dyrektywą do 21 kwietnia 2023 roku.

Harmonogram wdrożenia rozporządzenia:

Czy mogę nadal używać produktu zgodnego z dyrektywą?

Jako użytkownik możesz nadal używać produktu zgodnego z dyrektywami przez cały okres użytkowania produktu. Aby uzyskać więcej informacji, można znaleźć całe rozporządzenie  tutaj